Welcome to my world!

Get inspired from the moment when I spoke at TEDx about my struggles with mental health, The Hour of Positive Words that I teach voluntarily in state schools and the power of positive words

___________

Bine ați venit în lumea mea!

Inspirați-vă din momentul în care am vorbit la TEDx despre luptele mele cu depresia și anxietatea, Ora de cuvintelor pozitive pe care o predau voluntar în școlile de stat și puterea cuvintelor pozitive.

The Hour of Positive Words

As a volunteer I like to teach Positive Word Time in different state schools. Below are two pictures, the first when the children learned seven positive words in Romanian and English and the second when they learned positive words using lists from which they took a positive word that begins with each letter of their name.

_______

Ora de cuvinte pozitive

Ca și muncă voluntară îmi place să predau Ora de Cuvinte Pozitive în diferite școli de stat. Mai jos sunt două imagini, prima când copiii au învățat șapte cuvinte pozitive în limba română și engleză și a doua când au învățat cuvinte pozitive folosind liste de unde au luat un cuvânt pozitiv ce începe cu fiecare literă a numelui lor.

During other Hours of Positive Words I give children cards with a positive word and tell them to draw a moment in their life when they felt that word. First image is for the word Giving and second for Authenticity.

În timpul altor Ore de Cuvinte pozitive le dau copiilor cartonașe cu un cuvânt pozitiv și le spun să deseneze un moment din viața lor când au simțit acest cuvânt.

Moments that I will always remember 

When I had the courage to do the first workshop with positive words for children.

Momente pe care mi le voi aminti mereu

Când am avut curajul să susțin primul atelier de cuvinte pozitive pentru copii. 

When my friend called me and asked me for “motivational words to add in the running kits for the marathon that I am organizing”. In that moment I thought of making a product that inspires positivity.

Când prietena mea m-a sunat și mi-a cerut „ cuvinte motivaționale pentru a le adăuga în kiturile alergătorilor la maratonul pe care îl organizez”. În acel moment m-am gandit sa creez un produs ce aduce pozitivitate.

When I was teaching the Hour of Positive Words in the Ferdinad I school at a class with 30 children and a 9 year old girl drew this drawing for the word POWER. She told me: “I drew myself in bed and a monster in the closet. When I was a kid I saw monsters, but after doing psychotherapy I didn’t see them anymore, because I realized that I actually had the POWER to stop seeing them. “

Când predam Ora de cuvinte pozitive în școala Ferdinad I la o clasă cu 30 de copii și o fată de 9 ani a desenat acest desen pentru cuvântul PUTERE. Ea mi-a spus: „M-am desenat pe mine în pat și un monstru în dulap. Când eram mică vedeam monștri, dar după ce am făcut psihoterapie nu i-am mai văzut, pentru că mi-am dat seama că de fapt eu am PUTEREA să nu îi mai văd. ”

When this young man was worried because he had to speak in public for a project he had at school and he randomly chose the word EMPOWERED from a set of cards I had with me. His whole attitude and energy changed because of one word.

Când acest tânăr era îngrijorat pentru că trebuia să vorbească în public pentru un proiect pe care îl avea la școală și a ales la întâmplare ÎNVESTIT CU PUTERI dintr-un set de cartonașe pe care îl aveam la mine. Întreaga sa atitudine și energie s-a schimbat datorită unui singur cuvânt. 

When I gave Nassim Haramein three cards with three positive words: Gratitude, Continuous Stream of Synchronicity and Omniscience. He told me that positive words are sounds with a higher frequency and are very important.

Când i-am dat lui Nassim Haramein trei cartonașe cu trei cuvinte pozitive: Recunoștință, Flux Continuu De Sincronicitate și Omnisciență. Mi-a zis că în general cuvintele pozitive sunt sunete de o frecvență mai înaltă și sunt foarte importante.

When I had the courage to give Vishen Lakhiani two positive word cards, I thought to dare to give them to him for almost a year. He was so grateful that he took out his phone and took a picture with me. My friend was so shocked that she took a picture with Vishen taking a picture with me. 

Când am avut curajul să-i ofer lui Vishen Lakhiani două cartonașe cu cuvinte pozitive la care m-am gândit să îndrăznesc să i le dau timp de aproape un an. A fost atât de recunoscător încât și-a scos telefonul și a făcut o poză cu mine. Prietena mea a fost atât de șocată încât a făcut o poză cu Vishen făcând o poză cu mine. 

When the French team won the 24-hour European Championship and the team leader Patrick Ruiz took a picture with him and the word CONFIDENCE that I gave to him before the Championship and sent me the picture with the message: “C’est le Mot que vous m’avez donné le jour de notre arrivée (24 mai) à l’aéroport de Timișoara, il nous a porté chance. Nous avons passé un très beau séjour. Merci. ” 

Când echipa franceză a câștigat Campionatul European de 24 de ore alergare și liderul echipei Patrick Ruiz a făcut o poză cu el și cuvântul ÎNCREDERE pe care i l-am dat înaintea Campionatului și mi-a trimis poza cu mesajul: “C’est le Mot que vous m’avez donné le jour de notre arrivée (24 mai) à l’aéroport de Timișoara, il nous a porté chance. Nous avons passé un très beau séjour. Merci. ” 

When I was in Tallinn, Estonia and the Mindvalley University banner reminded me of Hortensio. I read EXTRAORDINARY as EXTRA-ordinary and thought that actually to make extraordinary things you need to be EXTRA-ordinary like a little snail called Hortensio.

Când am fost în Tallinn, Estonia și banner-ul Universității Mindvalley mi-a amintit de Hortensio. Am citit EXTRAORDINAR ca EXTRA-ordinar și m-am găndit că de fapt ca să faci lucruri extraordinare trebuie sa fii EXTRA-normal ca un mic melc pe nume Hortensio.

When Oana Livia made Hortensio’s first drawing in 2012, as she imagined it after reading his story.

Când Oana Livia a făcut primul desen în 2012 a lui Hortensio, așsa cum și l-a imaginat ea dupa ce a citit povestea lui.

When one of my best friends Alina Răducan wanted to draw the shell of Hortensio because she liked his story… and made this drawing… which I just love and I had to make it part of the Blessima brand design.

Când una din cele mai bune prietene ale mele Alina Răducan a vrut să deseneze cochilia lui Hortensio deoarece i-a plăcut povestea lui… și a creat acest desen… pe care îl ador si l-am făcut parte din imaginea Blessima.

When I gave cards with positive words to almost 300 people in Tallinn, Estonia at Mindvalley University. People shared with me so many stories inspired by a single word.

Când am dat cartonașe cu cuvinte pozitive la aproape 300 de oameni în Tallinn, Estonia, la Universitatea Mindvalley. Oamenii mi-au împărtășit atât de multe povești inspirate de un singur cuvânt.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.